Policys

Policys

Kvalitetspolicy

Flygges Infra levererar helhetslösningar inom bygg, anläggning och infrastruktur. Våra åtaganden
styrs av våra mål att leverera upp till kundens- och intressentens behov samt uppfylla legala krav och
bidra till en hållbar arbetsmiljö. Flygges Infra arbetar förebyggande och långsiktigt för att säkerställa
god kvalitet i våra produkter och tjänster.


Vi uppfyller uppsatta mål och fattar beslut genom att ha följande vägledande principer i den dagliga
verksamheten:


 • Ledarskapet arbetar aktivt kvalitetsmedvetet och med helhetsansvar


 • Alla medarbetare och leverantörer arbetar med utgångspunkt efter våra värderingar för att
        bygga med kvalitet och bidra till förtroendet för Flygges Infras produkter och tjänster.


 • För att ständigt förbättra vår verksamhet är vi lyhörda till samhällets förändrande behov och
       lagförändringar.


 • Vi ställer höga krav på oss själva och strävar efter att rekrytera kunnig och motiverad
       personal. Vi säkerställer att medarbetare och organisationen har rätt kompetens genom
       utbildning externt och internt för att bidra till kvalitativt arbete som utgör goda referenser
       för framtida affärer.


 • Flygges Infra har ett öppet företagsklimat där en trygg arbetsmiljö är prioritet


 • Flygges Infra har yrkesstolthet och bygger hållbart för att bidra till ett bättre samhälle


Denna Policy gäller Flygges Infra och dess leverantörer för att kunna stå för ansvarsfullt företagande.

Miljöpolicy

Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi för en hållbar miljö.
Miljöarbetet på Flygges Infra präglas av våra principer i den dagliga verksamheten vilket
innebär att utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.


För att vår produkt ska vara en god referens för framtiden ska vi:


 • Ta ansvar för vår miljö och klimatpåverkan i alla led. I den dagliga verksamheten
       arbetar alla medarbetare engagerat med miljöarbetet och ser till att miljöpolicyn

               efterlevs.


 • Säkerställa att medarbetare har rätt kompetens genom utbildning externt och
        internt för att bidra till miljöarbetet och minska verksamhetens miljöpåverkan.


 • Utnyttja våra resurser på bästa sätt genom att i samråd med kunder och
         leverantörer ta fram effektiva logistiklösningar.


 • Tillsammans med kund och leverantör prioritera att välja produkter med lägst
        miljöpåverkan.


 • Ha högt uppsatta miljömål och se lagstiftning som ett minimumkrav.


 • Att följa miljöutvecklingen är en självklar del för att kunna driva miljöarbetet mot
        ständiga förbättringar och öka vår kompentens för att bygga hållbart.


 • Följa upp våra miljömål för att säkerställa att miljöpolicyn efterlevs och för att
        hjälpa oss att hålla utvecklingen levande.

Arbetsmlijöpolicy

Arbetsmiljöarbetet på Flygges Infra vägledande principer i den dagliga verksamheten vilket
innebär att alla medarbetare är engagerade och har ett ansvar för säkerheten i alla
arbetsmoment.


Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att
hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.


Vi säkerställer att medarbetare har rätt kompetens genom utbildning externt och internt
för att bidra till kvalitativt och säkert arbete. På Flygges Infra är det alla medarbetares
ansvar att vara engagerade och ta ansvar för säkerheten i alla arbetsmoment.


På vår arbetsplats innebär det följande:


 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och
        skyddsombud.


 • Ledarskapet på Flygges Infra ska vara tydligt och med omsorg för våra
        medarbetare.


 • Alla anställda får en introduktion och utbildning för att kunna arbeta säkert och för
        att kunna förstå och arbeta inom Flygges Infras arbetssätt.


 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta
        åtgärder.


 • Flygges Infra är en inkluderande arbetsplats där vi gör plats för personer olika
        kompetenser och erfarenheter.Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla
        individer ska behandlas jämlikt och med respekt.


 • Vi arbetar för alla medarbetares välbefinnande och för att alla ska vara trygga och
        trivas på jobbet därför följer vi upp arbetsmiljöplanen årligen för att bedöma
        riskerna för att någon kan utsättas för ohälsa eller olycksfall i arbetet.
        Riskbedömningen skall skriftligen dokumenteras och det som inte åtgärdas
        omedelbart ska föras in i en handlingsplan.