Uppförandekod

Uppförandekod

Flygges Transports slår fast våra värderingar och vårt förhållningssätt i viktiga frågor -helt enkelt en kod som utgör en vägledning för hur varje enskild medarbetare och andra representanter för bolaget ska agera och förhålla sig.


Fyra fundamentala värderingar utgör den värdegrund som vi ska stå på i allt vårt handlande.


Affärsmässiga     Vi agerar långsiktigt och professionellt.


Trovärdiga    Vi håller det vi lovar.


Omtänksamma    Vi bryr oss om miljö och människor.


Nytänkande    Vi vågar tänka i nya banor.


När vi som företag eller enskild medarbetare står inför besvärliga situationer ska våra värderingar vara en trygghet och gemensam grund för att ta rätt beslut.


Vi respekterar och följer självklart lagar och regler. Lika så internationella konventioner om mänskliga
rättigheter och relevanta konventioner från ILO (international labour organization). Därutöver följer vi även vår uppförandekod, antagna policyer, regler och rutiner i företaget.

Attraktiv arbetsgivare

På Flygges Infra Ab samt våra underleverantörer och samarbetspartner behandlar vi varje medarbetare med
respekt. Genom vårt ledarskap och våra medarbetare bygger vi ett attraktivt och lönsamt företag. Vi accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller mobbing på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning m.m.


Vi ska vara ett föredöme i säkerhetsfrågor. Med noll olyckor som vision ska vi ha branschens säkraste
arbetsplats och tryggaste trafikmiljö.

Sunda affärer

Flygges Infra AB har nolltolerans mot överträdelser av korruptions- eller konkurrenslagar. Vi ska vara ett bolag att lita på och vår företagskultur ska präglas av hög etik.


Vi bedriver all verksamhet i helt fri och öppen konkurrens och vi tar avstånd från all samverkan konkurrenter emellan genom prissamarbete eller sådant som på annat sätt strider mot konkurrenslagstiftningen.


Vi tar avstånd från sådant som utgör givande och tagande av muta i tjänsten.


De leverantörer och underentreprenörer vi använder oss av förväntar vi oss att de följer principerna i denna uppförandekod. Att allvarligt eller upprepat bryta mot denna kod betraktar vi i regel som väsentligt
kontraktsbrott.

Miljö

Vår vision är att driva vår verksamhet med låg klimatpåverkan genom att söka energieffektiva lösningar på våra uppdrag och transporter.

Var och ens ansvar

Efterlevnad av vår uppförandekod är ett ansvar som löper från högsta chef till den enskilda medarbetaren. Alla medarbetare har ansvar för att uppförandekoden tillämpas och kommuniceras såväl internt som med våra uppdragspartners. Upprepade eller allvarliga avvikelser leder till korrigerande åtgärder.

VD Jimmy Flygge